PrijsvraagMaak Gelderland Mooier

Meld je aan voor deelname aan de prijsvraag:

Aanmelden

Dien hier jouw inzending in:

Mijn idee indienen

Impressie  van de informatiebijeenkomst prijsvraag in dit filmpje

 

De jury stelt zich voor

Via dit forum hebben we een oproep gedaan voor mensen met passie voor hun leefomgeving die zitting wil nemen in de jury van de prijsvraag Maak gelderland Mooier. Daar is enthousiast op gereageerd. Samen met de door ons gevraagde juryleden stellen we hen aan je voor.

Prijsvraag Maak Gelderland Mooier

Maak Gelderland Mooier: oproep Josan Meijers from Provincie Gelderland on Vimeo.

De provincie Gelderland schrijft een prijsvraag uit voor goede ideeën om Gelderland mooier te maken. Iedereen kan inspirerende ideeën, c.q. bouwstenen aanleveren die bijdragen aan behoud of ontwikkeling van kwaliteit van een zelf gekozen gebied. Met deze prijsvraag wil Gelderland bouwstenen voor een mooier Gelderland verzamelen. De winnaar van het beste idee voor een gebied ontvangt een prijs van € 10.000,-. Er is ook een aanmoedigingsprijs van € 5.000,-. En de overige inzenders winnen in ieder geval aandacht. Dus doe mee!

Wat moet je doen?

1. Kies een gebied

De vraagstelling begint bij het gebied. De deelnemer is vrij om een gebied in Gelderland te kiezen. Een gebied is een min of meer begrensde, ruimtelijke eenheid. Het gebied heeft een maat en een ligging. Het gebied heeft ook een naam of kan deze juist verkrijgen. De provincie is bijzonder geïnteresseerd in gebieden van formaat. Bij de keuze voor een gebied kan ter inspiratie de Gebiedenkaart Gelderland behulpzaam zijn. Keuze van het gebied vraagt om een motivatie.

2. Benoem de kwaliteiten

Benoem vervolgens de kwaliteiten van het gekozen gebied. Het gaat om omgevingskwaliteiten. Niet alleen ruimtelijke of landschappelijke, maar ook economische, culturele, ecologische of milieukundige kwaliteiten. De wijze waarop de deelnemer aan deze waardering komt staat vrij. De mate van integraliteit is een belangrijk beoordelingscriterium. Maar originaliteit kan ook een verrassende blik werpen op een gebied. In de brochure en hier op het forum is ter inspiratie achtergrondinformatie opgenomen over het omschrijven van kwaliteit.

3. Maak bouwstenen

De prijsvraag vraagt om goede en inspirerende ideeën – bouwstenen in het vocabulaire van deze prijsvraag – die bijdragen aan een goede kwaliteitsborging per gebied. Met bouwstenen wordt de vraag beantwoordt HOE met de kwaliteiten in gebied X, Y of Z kan worden omgegaan. Zowel in de beschermende sfeer als in de ontwikkelende sfeer. Bouwstenen kunnen verschillend van karakter zijn. Denk bijvoorbeeld aan goede voorbeelden, inrichtingsprincipes, schetsuitwerkingen, concepten, supertips, strategieën, spelregels. Maar het kan ook gaan om kunst, poëzie, verhalen, wetenswaardigheden, statistieken en trends. Bouwstenen sporen aan om in betreffend gebied inhoudelijk en procesmatig de goede dingen te doen voor een mooier Gelderland. En een dergelijke bouwsteen kan zomaar een goed voorbeeld zijn voor weer een ander gebied. Voor meer inspiratie over het opstellen van bouwstenen kun je terecht bij Denk mee  en Deel mee op dit forum.

Wie kunnen mee doen?

Iedereen kan meedoen aan deze ideeënprijsvraag. We willen met deze prijsvraag een breed deskundig publiek aanspreken. Het gaat om maatschappelijke organisaties, waterschappen, ontwerpbureaus, omgevingsdiensten, kenniscentra, milieugroepen, heemschutkringen, cultuurverenigingen, dorps- en wijkraden, gemeentelijke ambtenarenteams, stichtingsbesturen etc. Particulieren kunnen ook meedingen al dan niet in teamverband. Studenten, kunstenaars, onderzoekers, gebiedsintendanten, landgoedeigenaren, vrijdenkers, freelancers. Interessant is als de kring van betrokkenen rond particulieren breed is. Volksvertegenwoordiger, bestuurder of ambtenaar, die verbonden zijn aan de provinciale organisatie van Gelderland, zijn uitgesloten van deelname.

Hoe kun je meedoen?

Voor de prijsvraag is door GS het reglement Prijsvraag Maak Gelderland Mooier vastgesteld. Deelnemen aan de prijsvraag start met aanmelding via de knop in de linker kolom en is alleen zichtbaar voor de organisatoren van de prijsvraag. Dit kan tussen 8 februari en 7 mei 2017. Op 23 maart 2017 van 16.00 tot 20.00 uur wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op deze bijeenkomst kunnen (potentiële) deelnemers nadere informatie krijgen over de ideeënprijsvraag. Er zal ruimte zijn voor vragen, discussie en inspiratie. Locatie: Hotel Haarhuis stationsplein 1 in Arnhem. Het programma zal flexibel van aard zijn.
Voor het indienen van een prijsvraaginzending is een format opgesteld. Meer daarover vind je in de brochure. Je inzending wordt anoniem door de jury beoordeeld, dus logo's en briefpapier zijn niet gewenst. Wij ontvangen je prijsvraaginzending graag uiterlijk 7 mei 2017 via maakgelderlandmooier@gelderland.nl.

Wat is er te winnen?

De ideeënprijsvraag looft één hoofdprijs uit in de vorm van € 10.000,- aan het beste idee voor kwaliteitsborging voor een gebied in Gelderland. En een tweede prijs van € 5.000,- als aanmoediging. Beide prijzen worden beschikbaar gesteld om het idee verder uit te werken, verbeelden of te positioneren. Alle deelnemers aan de prijsvraag winnen aandacht. Ontsluiting van en daarmee aandacht voor ingezonden ideeën komen tot stand op forum Maak Gelderland Mooier. De jury heeft de mogelijkheid om een reeks goede ideeën samen te stellen die dan in aanmerking komt voor bijzondere – nader te bepalen – aandacht. Zoals bezoek gedeputeerde, uitnodiging voor presentatie, bijdrage aan kwaliteitsatelier, ambtelijke begeleiding, introductie in netwerk, doorverwijzen naar provinciaal programma, opnemen in excursieprogramma etc.