Bouwstenen voor Ruimtelijke Kwaliteit

791 keer bekeken 0 comments

Deel hier jouw eigen inspiratiebronnen voor kwaliteit en laat ons weten hoe onderstaande bouwstenen je hebben geholpen.

In deze bijdrage voor de gebiedenatlas zijn een aantal thema’s nader onderzocht. Deze thema’s hebben invloed op de beleving van de ruimtelijke kwaliteit in steden en buitengebieden. Via korte case-studies wordt ingegaan op een aantal ruimtelijke thema’s en deze worden vervolgens uitgewerkt, waarbij alle regio’s aan de beurt komen.

De geschetste problematiek is uitwisselbaar met andere regio’s. De oplossingen in de vorm van (ruimtelijke) bouwstenen zijn specifiek gemaakt voor de regio waarin de verkenning is uitgevoerd en dient tevens als inspiratie voor andere gebieden.
 

Onderwerpen van deze verkenning

De onderwerpen en bouwsteenontwikkeling zijn afgeleide van thema’s die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit van gebieden en gaan over: nieuwe gebruiksfuncties voor kleinschalige landschappen, de biobased economy als drager van grootschalige landschappen, verstedelijking, verkenning naar multifunctionele werklandschappen en de uitstraling van bedrijventerreinen, recreatielandschappen, lintbebouwing, nieuwe dorpsranden, enclaves in het bos, landschappelijke beplantingen + gebieds-identiteit en transformaties naar buitenwonen.
 

Landschap is altijd in beweging

Ruimtelijke kwaliteit is van vele factoren afhankelijk en is in het dynamische Nederland eigenlijk altijd in beweging. Als afspiegeling van het menselijk handelen verandert het landschap met de mens mee. Juist die ‘beweging’ zorgt ervoor dat het landschap soms snel, soms langzaam verandert, maar dat het verandert staat vast. Dit kan komen door nieuwe autonome opgaven, zoals de klimaatverandering en het streven naar een emissie neutrale samenleving. Ook lokale factoren zoals bevolkingskrimp in de Achterhoek, verdergaande verstedelijking, denk aan Arnhem-Nijmegen en innovaties in bijvoorbeeld de landbouw leiden tot ander gebruik van ons landschap.
 
Het Gelderse landschap als productieruimte is tevens direct gelinkt aan de (wereld)economie, waarbij onze open markten tot harde concurrentie kunnen leiden. Dit betekent dat schaalvergroting in de landbouw als een van de strategieën gezien wordt om te overleven. Daarnaast besluiten andere juist te stoppen wat tot leegstand en verrommeling leidt. Deze aanpassingen hebben vervolgens weer grote invloed op de beleving van het landelijk gebied. Ook kan de ontwikkeling van nieuwe markten, zoals de recreatief toeristische markt weer leiden tot nieuwe behoeften qua infrastructuur, arrangementen en overnachtingsfaciliteiten. Dit heeft weer effect heeft op de ruimtelijk beleving. Al deze transformaties betekenen dat er kansen liggen voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit, maar ook voor verrommeling en afname van de identiteit van het gebied.
 
Het veranderende krachtenveld in eigenaarschap op het ‘platte land’ betekent ook dat er naast agrariërs ook ontwikkelaars, beleggers, particulieren een grotere rol gaan spelen en er vanuit de maatschappij initiatieven vanuit co-creatie ontstaan. Of hierdoor natuur- en landschapsbelangen onder druk komen moet nog blijken. Het aanleveren van bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit draagt hopelijk bij aan de versterking van de gebiedsidentiteit en inspireert om er mee aan de slag te gaan.

Rudy Brons, april 2016

Wij horen graag van jou hoe deze bouwstenen je hebben geholpen bij het maken van plannen.

Images

Register

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...