Randwijkse Waarden

anoniem May 21, 2018
7377 keer bekeken 44 comments

Sint Jansbeek Arnhem wint de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

De Sint Jansbeek in Arnhem is de winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018. De Walk of Wisdom in Nijmegen en omgeving mocht de publieksprijs in ontvangst nemen. Voorzitter van de jury Jan Terlouw en gedeputeerde Josan Meijers reikten op donderdag 22 november de prijzen uit in het Koelhuis in Zutphen.

De Gelderse Prijs voor ruimtelijke kwaliteit wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Dit jaar was het thema ‘landschap nieuwe stijl’. Zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs is een cheque van 10.000 euro waarmee de winnaars een financiële steun in de rug krijgen hun project uit te voeren en zo het betreffende landschap (nog) mooier te maken. Gedeputeerde Meijers licht toe: ‘‘Overal om ons heen is landschap. Gelderland is gelukkig rijk bedeeld in meerdere soorten prachtig landschap. Ons landschap wordt doorlopend aangepast aan nieuwe behoeftes. Verandering is niet erg, als we maar zorgen dat we zo veel mogelijk schoonheid en kwaliteit erin houden of zelfs brengen. Daar gaat deze prijs over”.

Sint Jansbeek

Het stedelijke beeklandschap de Sint Jansbeek is volgens de jury een gebiedstransformatie met lef, die navolging verdient en waarvan het resultaat met recht een landschap nieuwe stijl genoemd kan worden. Herwaardering van het bekenlandschap speelt een grote rol bij de Sint Jansbeek. De beek heeft zijn historische karakter in meer of mindere mate teruggekregen. De manier waarop de Sint Jansbeek het verleden verbindt aan de toekomst is uniek, aldus juryvoorzitter Jan Terlouw.

Bewoners hebben het initiatief genomen en samen met de gemeente is vervolgens het idee uitgevoerd. Het plan van de bewoners was om de Sint Jansbeek, die onzichtbaar onder het centrum van Arnhem doorliep, weer terug te brengen in het landschap van de binnenstad. Dit is uitgewerkt met betrokkenheid van het waterschap, omwonenden en ondernemers. De eerste fase is nu gereed, in het gebied tussen de historische binnenstad en de Rijn. De cheque is een impuls voor de tweede fase. Daardoor zal de Sint Jansbeek al vanaf het Gele Rijdersplein door de historische binnenstad naar het wederopbouwgebied gaan stromen. Met het realiseren van deze fase wordt de gehele historische loop -weliswaar in een nieuw jasje- hersteld.

Walk of Wisdom

Het publiek koos voor een ander mooi project. Maar liefst 336 stemmen van in totaal 1712 stemmen ging naar de Walk of Wisdom, een pelgrimsritueel van een week lopen met telefoon en internet uit. De enorme diversiteit aan landschappen rondom Nijmegen als spiegel voor je eigen binnenwereld. Met als kompas een symbool dat uitdraagt dat je niet afgesneden bent van het landschap, maar er deel van uitmaakt. De essentie van de Walk of Wisdom is een hedendaags, seculier bezinningsritueel om met andere ogen te kijken naar de wereld waarin je leeft, waardoor je de werk- en consumptiemodus aflegt en het landschap echt ervaart. ‘Een wandeltocht om je verbinding met het leven, de natuur en het landschap opnieuw te bevestigen. Een parel!’, zo motiveert een van de stemmers de keuze voor dit project. Daarnaast gaat voor elke pelgrim een euro naar cultuur- en natuurprojecten langs de route en zal het op termijn wellicht ook een fysieke transformatie teweegbrengen.

Lees hier het juryrapport

De Randwijkse Waarden Ingeklemd tussen het dorp Heteren en de rivier de Rijn ligt sinds korte tijd een prachtig natuurgebied in wording. Een samenwerking van bedrijven, overheid en andere organisaties en met inbreng van de inwoners van Heteren heeft tot een geweldig plan geleid, voor iedereen!

Vanaf 1 september tot 9 november kun jij ook je stem uitbrengen voor de publieksprijs. Dus log in zodat de stemknoppen verschijnen en kies jouw favoriete landschap. Het inloggen is nodig om te voorkomen dat stemmers meerdere keren op een landschap kunnen stemmen. En dat is wel zo eerlijk.

GPRK - pitch Randwijkse waarden from Provincie Gelderland on Vimeo.

Type landschap

  • Kleinschalig agrarisch landschap
  • Recreatief landschap
  • Natuurlandschap
  • Waterrijk landschap
  • Rivier of rivierenlandschap
  • Vrijetijdslandschap
  • Dorpsrandlandschap
  • Cultuurhistorisch landschap

 

Gemeente(n)
Overbetuwe

Omschrijving van de ligging van het gebied
Uiterwaarden gebied ten zuiden van de Rijn ter hoogte van het Dorp Heteren in gemeente Overbetuwe. Gelegen in de driehoek Arnhem, Nijmegen en Wageningen

Periode van de opvallendste transformatie
Tussen 2016 en 2018

De belangrijkste actoren
- Gemeente Overbetuwe - Voormalig terrein eigenaar: Steenfabriek Wienerberger, Heteren - Ontwikkelaar: Dekker Groep, IJzendoorn - Dorpsraad Heteren - Overbetuwe groen

Plan- en ontwerpproces
Heteren, prachtig gelegen aan de rivier, maar met slechts beperkte uitloopmogelijkheden naar het water van de Neder-Rijn. Dat gegeven vormde jaren geleden de aanleiding om het initiatief te nemen tot een herontwikkeling van de voortuin van Heteren: De Randwijkse Waarden. In nauw overleg met vertegenwoordigers van overheidsinstanties en belangengroepen uit Heteren en omgeving is gewerkt aan een integraal en gedetailleerd plan. Hierbij heeft een brede belangenafweging plaatsgevonden en er is zoveel mogelijk invulling gegeven aan wensen uit de omgeving. Zandwinning vormt daarbij de motor voor realisatie van deze landschappelijke kwaliteitsimpuls.

Beknopte beschrijving van het landschap nieuwe stijl
Natuur en landschap krijgen een impuls. Het inrichtingsplan richt zich vooral op het herstellen van de samenhang in het enigszins versnipperde en versneden landschap. Op de reeds bestaande noordoever wordt spontane bosontwikkeling met Wilg gestimuleerd en worden Elzen aangeplant waardoor de fabrieken grotendeels aan het zicht worden onttrokken. In de oevers ontstaan mogelijkheden voor steilranden, die geschikt zijn voor holenbroeders als de oeverzwaluw en ijsvogel. De westelijke oever van de plas wordt vormgegeven als een dynamische zandige oeverstrook met eilandachtige zandplaten. Deze oeverzone wordt zeer geschikt voor steltlopers als de Kluut en Zilverreiger. Wellicht komen de Lepelaars vanuit de Blauwe Kamer hier foerageren. De authentieke kavelstructuur langs de dijk wordt versterkt. In dit deelgebied zullen knotwilgen, meidoorns en weidevogelgraslanden, voor bijvoorbeeld de Wulp, met de nodige jaarlijkse zorg worden beheerd. De zuidelijke oeverstrook bestaat uit inheemse bomen, heesters en ruigten die rust en beschutting bieden aan klein wild, zodat een ecologische verbindingszone kan ontstaan. Het gebied ten oosten van de Peperbus blijft deels agrarisch in gebruik bij particulieren en zal deels worden begraasd. Landschappelijk waardevolle beplanting als meidoornstruwelen worden hier gehandhaafd.

Opmerkelijke gebiedskwaliteiten uitgelicht
Nieuwe recreatiemogelijkheden. Vrijwel het hele plangebied wordt opengesteld voor publiek, met uitzondering van intensief te beweiden percelen. Met name de zone langs de Rijndijk wordt ingericht als uitloopgebied voor het dorp met een zwemstrand, ligweide en vliegerweide. Ook wordt vlakbij de Peperbus een groot omheind perceel opengesteld waar honden vrij kunnen loslopen. In de winter kan de vliegerweide deels dienst doen als natuurijsbaan door de duiker af te sluiten en op de weide een laagje water te spuiten. Een vogelkijkwand, van waarachter bezoekers vogels kunnen observeren zonder ze te verstoren, is voorzien op het restant van de Steenoord, samen met een visplaats en zeilbotenhelling naast de Steenoord. In het oostelijk deel van het gebied tussen de Peperbus en oude veerstoep komt een aanlegplaats met drijvende steiger voor tien boten. Daarnaast wordt ter plaatse van de Oude Veerstoep de bestaande boothelling verplaatst en verbetert, in combinatie met een visplaats en opknap van de parkeerplaats. Een uitzichtpunt aan de rivier is naast de huidige invaart van de plas voorzien. Hier wordt een kleine kunstmatige verhoging in het landschap gemaakt, waar vandaan over de omgeving kan worden uitgekeken. Betere bereikbaarheid. Langs de recreatieoever en Rijn loopt een wandelpad. In de dijkzone wordt een ruiterroute aangelegd. Daarnaast behoort struinen tot de mogelijkheden. De Steenoord zal verdwijnen en de Steenkuil en Renkumse Veerweg worden opgeknapt en verbreed, zodat er een verbeterde ontsluiting ontstaat voor fabrieken en bewoners. Langs de Renkumse Veerweg wordt een fietspad aangelegd zodat een veilige aansluiting ontstaat nu de gemeente Overbetuwe het fiets-/voetveer weer in de vaart genomen heeft.

Ambities en opgaven voor de toekomst
Nu het gebied grotendeels ontwikkeld is en in elk geval de recreatieve zwemoever en speelweide gereed zijn voor gebruik. Komen de wensen uit het dorp om van het gebied gebruik te maken los. Hierbij moet gedacht worden aan de 600 kinderen van de brede school die ideeën hebben in de richting van avontuurlijk spelen (cool nature eiland e.d.), maar ook de volwassen-dorpsgenoten van lokale bootcamp club die een aantal trainingsattributen (rekstok, evenwichtsbalk, klautermuur) zou willen plaatsen en de lokale voetbal, volleybal en badminton verenigingen die graag evenementen zouden willen organiseren in het gebied. Alles op low profile basis en alleen voor de lokale bevolking, zodat het gebied niet te zwaar belast wordt en de natuurwaarden in de knel zouden kunnen komen. De Dorpsraad Heteren is voor de verdere inrichting en organisatie op zoek naar fondsen, om e.e.a. mogelijk te maken.

Betrokkenheid bij het project
Als lid van een aan de Dorpsraad Heteren gelieerde commissie die het dorp Heteren vertegenwoordigd in de overleggen met Gemeente en Ontwikkelaar (Dekker Groep) en toekomstig beheerder van het Terrein (GLK) en als inwoners van Heteren zijn wij al sinds 2006 bij het planproces en de uitvoering betrokken als initiatiefnemers, klankbord en adviseurs van de diverse partijen.

Bijzonderheden
DE RANDWIJKSE WAARDEN Achter de dijk bij Heteren ligt al sinds eind jaren zestig een zogenaamd Grindgat. Uitgebaggerd in verband met de aanleg van de brug over de Rijn. Al die jaren was het een min of meer ‘dooie put’ te midden van de weilanden en ingeklemd tussen de steenfabriek van de firma Wienerberger en het dorp Heteren. Heteren ligt weliswaar aan de rivier de Rijn in het dorp is hier weinig van te merken op de oorspronkelijke dijk na. In de zomer werd bij warm weer de Plas van Wijck, zoals het grindgat officieel heet, wel veel gebruikt door de lokale jeugd om verkoeling te zoeken in het water, maar heel erg fijn was het vaak niet om op je handdoekje tussen de schapenkeutels en koeienvlaaien te liggen. Hoewel er wel fraaie stukjes cultuur- en weidelandschap te vinden waren in het gebied was dit voor de bewoners van Heteren een ontoegankelijk en onbekend terrein. In 2006 heeft de Dorpsraad Heteren het initiatief genomen om met een enquête de wensen die in het dorp leefden te inventariseren. Hieruit kwam o.a. naar voren dat veel inwoners het een gemis vinden dat het dorp met de rug naar de rivier toe leeft in plaats van de rivier en het grindgat te betrekken bij het leven en wonen in Heteren. Bij Wienerberger, de gemeente Overbetuwe en Ontwikkelaar Dekker werden deze plannen voortvarend opgepakt en zijn er plannen gemaakt voor de uitbreiding en ontwikkeling van de plas en het hele gebied er omheen. E.e.a. heeft geleid tot een plan waarbij de drie belangrijkste randvoorwaarden zijn: 1. Verbetering en behoud van Landschappelijke kenmerken 2. Verbetering van Natuurwaarden zoals ecologische verbindingszone , water- en weidevogel vriendelijk en bescherming van bestaande flora en fauna in het gebied. 3. Extensieve recreatiemogelijkheden voor de lokale bevolking, zoals een wandelpad door de uiterwaarden, struinpaden en een recreatieve oever voor zwemmen en andere sport en spel activiteiten. De samenwerking tussen alle betrokken partijen heeft ondertussen geleid tot een fantastisch gebied, in ontwikkeling, met mooie elementen waar alle belangengroepen elkaar in gevonden hebben.

Images

Comment

Twitter

44  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Richard van den Berg May 23, 2018

Schitterende samenwerking, waarbij door de balans tussen verschillende belangen een zeer aantrekkelijk gebied wordt gerealiseerd!

Ben Frederiks May 24, 2018

Wordt prachtig! Nu al fijn om te wandelen

Nory May 24, 2018

Bijzonder mooi aangelegd. Na een ruim jaar al zo’n aanwinst voor ons dorp.
Heerlijk wandelen door de natuur en recreeeren. En dat op 3 minuten lopen.

Tineke May 25, 2018

Waar een klein dorp groot in kan zijn! Geweldig!

Huub Scholten May 25, 2018

Ik vind het prachtig worden.

Geert May 25, 2018

Zeer mooie ontwikkeling! Zowel plezierig voor de inwoners van het dorp als een stimulans voor planten en dieren.

Ronnie May 25, 2018

Kan alleen maar positief zijn over de samenwerking tussen het dorp en de firma Dekker.

Anoniem May 25, 2018

Prachtig plan waarbij mens en natuur met elkaar verbonden worden !

Hein van de Wijgert May 25, 2018

Wordt prachtig! Zandwinning en ontwikkeling prachtig natuur- en recreatiegebied gaan hand in hand. Klasse!

Bert May 27, 2018

Naast de waardering voor het resultaat dat steeds zichtbaarder wordt ook heel veel waardering voor de inzet van inwoners van Heteren. Al jarenlang zijn zij actief, met kennis en positief kritisch om in samenwerking tot groot maatschappelijk effect te komen. Het is ook deze burgerkracht die een prijs verdient!!

Anoniem May 27, 2018

Door wensen en belangen vanuit onze gemeente Overbetuwe en de omgeving bij elkaar te brengen is een prachtig plan ontstaan dat landschap, natuur en recreatie een ware kwaliteitsimpuls geeft. Stichting Geldersch landschap & Kasteelen gaat met lokale agrariërs en vrijwilligers het natuur en landschapsbeheer van de Randwijkse Waarden op zich nemen, zodat ook het duurzaam beheer is gewaarborgd. Complimenten voor zo’n mooi plan waarvan grondstoffenwinning de motor is. Met name voor de inwoners vanuit Randwijk en Heteren is dit van grote toegevoegde waarde en een lang gekoesterde wens. De Dekkergroep verdient ons compliment zeker nu dit samenvalt met het 100-jarig bestaan van het bedrijf waarvoor onze felicitaties!!


Lucie van Hassel May 27, 2018

Beste idee sinds jaren! Hiep hiep hoera voor Heteren en allen die dit mogelijk maken.

Marian May 27, 2018

Ik geniet elke dag van zowel de rust, en stilte als van de levendigheid die er kunnen zijn. Ik zie en hoor steeds meer vogels.
Ook ík heb grote waardering voor de mensen van o.a. de dorpsraad die dit toch maar mooi voor elkaar hebben gekregen!

Anneke Koch May 27, 2018

Historische plek een nieuwe impuls geven! Niet stilstaan, maar energie stoppen in je dorp. Geweldig!

Cecile de Boer May 27, 2018

Heteren wordt steeds mooier en nog fijner om te wonen met dit prachtige natuur & recreatie gebied net achter de dijk! Zo heerlijk om te wandelen en te zwemmen in ons eigen dorp. Complimenten voor de Dorpsraad Heteren en alle inwoners, de Dekker groep, Gelders landschap & de gemeente Overbetuwe die zich inspannen om dit project mogelijk te maken en Heteren ook willen verbeteren en mooier en groener willen maken.

Kyra Hendriks May 28, 2018

Een geweldig voorbeeld waar samenwerking met bewoners en andere partners toe kan leiden. In Heteren is een prachtig gebied ontwikkeld welke de woonkern een enorme impuls heeft gegeven. Deze ontwikkeling staat zeker niet stil: deze beidt een mooie basis voor verdere doorontwikkeling om Heteren nog aantrekkelijker te maken. De gemeente Overbetuwe blijft in ieder geval al het mogelijke doen om kansrijke initiatieven te faciliteren.

Daan van Oort May 28, 2018

Prachtig stukje Heteren om te wandelen, fietsen, af te koelen en te fotograferen met als centraal punt de Stompe Toren/Peperbus

Daan van Oort May 28, 2018

Prachtig stukje Heteren om te wandelen, fietsen, af te koelen en te fotograferen met als centraal punt de Stompe Toren/Peperbus

Frank van der Linden May 28, 2018

Overbetuwe krijgt er naast onder meer Heerlijkheid Hemmen, Landgoed Loenen, park Lingezegen er weer een mooi recreatiegebied bij,...en dichtbij!

Jan van Baal Wethouder May 30, 2018

Door wensen en belangen vanuit onze gemeente Overbetuwe en de omgeving bij elkaar te brengen is een prachtig plan ontstaan dat landschap, natuur en recreatie een ware kwaliteitsimpuls geeft. Stichting Geldersch landschap & Kasteelen gaat met lokale agrariërs en vrijwilligers het natuur en landschapsbeheer van de Randwijkse Waarden op zich nemen, zodat ook het duurzaam beheer is gewaarborgd. Complimenten voor zo’n mooi plan waarvan grondstoffenwinning de motor is. Met name voor de inwoners vanuit Randwijk en Heteren is dit van grote toegevoegde waarde en een lang gekoesterde wens. De Dekkergroep verdient ons compliment zeker nu dit samenvalt met het 100-jarig bestaan van het bedrijf waarvoor onze felicitaties!!

Jan van Baal May 30, 2018

Door wensen en belangen vanuit onze gemeente Overbetuwe en de omgeving bij elkaar te brengen is een prachtig plan ontstaan dat landschap, natuur en recreatie een ware kwaliteitsimpuls geeft. Stichting Geldersch landschap & Kasteelen gaat met lokale agrariërs en vrijwilligers het natuur en landschapsbeheer van de Randwijkse Waarden op zich nemen, zodat ook het duurzaam beheer is gewaarborgd. Complimenten voor zo’n mooi plan waarvan grondstoffenwinning de motor is. Met name voor de inwoners vanuit Randwijk en Heteren is dit van grote toegevoegde waarde en een lang gekoesterde wens. De Dekkergroep verdient ons compliment zeker nu dit samenvalt met het 100-jarig bestaan van het bedrijf waarvoor onze felicitaties!!

Anoniem June 01, 2018

Heel mooi plan, wandelen, zwemmen, schaatsen in de winter, varen en nog veel meer. Genieten van de mooie Betuwse natuur!

Henk Dries June 08, 2018

De Randwijkse Waarden worden nog mooier, wanneer het uitzicht naar het noorden groen wordt > dwz wanneer de Parencofabriek wordt omringd door struiken en hoge bomen.

Henk Dries June 08, 2018

De Randwijkse Waarden worden nog mooier, wanneer het uitzicht naar het noorden groen wordt > dwz wanneer de Parencofabriek wordt omringd door struiken en hoge bomen.

Wilko June 09, 2018

Heel goed initiatief zeker voor een dorp als Heteren

Bertie van de Pijpekamp June 11, 2018

Prachtig project

Mirjam June 22, 2018

Prachtig plan waar we trots op mogen zijn! Met name de combinatie mens en natuur vind ik sterk in dit project.

Jordaans June 23, 2018

Prachtig geworden dit stukje natuurgebied

Mirjam Jaegermann June 24, 2018

Ruim 18 jaar geleden ben ik met mijn gezin komen wonen in Heteren. Elke dag als ik van mijn werk vanuit Arnhem naar huis ga dan krijg ik op de dijk richting Heteren een vakantiegevoel over mij heen. Telkens ben ik verrast door de natuur, het seizoen, de prachtige uitzichten over het water. Zo mooi is onze omgeving. Met mijn Dinsdagse Wandelgroep wandelen wij graag in de Randwijkse Waarden en zien wij hoe mooi mooier aan het worden is. Voor mij is onze omgeving dik 5 sterren waard.

Marian June 24, 2018

Een mooi project van grote meerwaarde voor natuur, mens en milieu. Een groot extra goed voor Heteren.

Jolanda June 25, 2018

Geweldig, mooi om zo in de natuur te mogen wandelen etc., waar alle elementen samen komen, water (rijn), aarde (grond), vuur (zon), lucht.
Daar mag Heteren trots op zijn. Als we er nu ook aan denken dat we onze troep ook meenemen en hondenpoep opruimen, dan blijft het genieten.
Realiseer en wees er bewust van dat; bij iedere afval die je achter laat, de Rijn in kan komen en in de zee terecht komt, waar het vele dieren etc schade aanricht. Hie zijn we met ons allen verantwoordelijk voor. Het is een kleine moeite en zo gedaan. Houd ons mooi natuur gebied schoon!

Lex Roeleveld July 06, 2018

Ik zie, helaas, de voortuitgang, het mooie niet. Het was heel aardig, natuurlijk en had met weinig investeringen veel mooier en natuurrijker kunnen worden. Nu wordt waardevolle natuurgrond afgegraven (weg wulp, kievit, patrijzen, weidevogels en jarenlang een industriecomplex in de uiterwaarden) en krijgen we een veel grotere plas (en mogelijk speedboten et jetskies). Alles is aangelegd, zogenaamde natuur gemaakt, alles in baantjes geleid en van bordjes voorzien over wat wel en vooral niet mag. Zand- en grindexploitatie onder het mom van verbetering natuur, recreatie, ..........

marcokempen@zonnet.nl July 10, 2018

Het wordt een mooi geheel.

Piet August 07, 2018

Laat me niet lachen. De geluidoverschrijdingstijden voor zandzuigers en schepen worden dagelijks met voeten getreden. 's Nachts is er zoveel lichtvervuiling dat er een voetbalwedstrijd gespeeld kan worden. Er is een enorme toevoer van zwerfvuil ontstaan waar de locals voor opdraaien. Gemeente en Provincie prijzen een verouderd plan met veel geld de lucht in. Terwijl de dorpskern van Heteren nogsteeds een gat is. Het is een hondenuitlaaveld geworden waar twee jaar geleden nog weidevogels broedden. Het water is troebel geworden door zandwinning die nog 8 jaar voort mag duren. Op de bodem van de plas groeit geen waterplant meer. Straks zullen de jetski's auto's en brommers het laatste duwtje geven tot weer een mislukte natuurontwikkelingsopgave zonder handhaving.. Natura 2000 noemen ze dat.

Trudy September 18, 2018

Een verrijking, voor het dorp, zal prachtig worden.

Frank Visser September 20, 2018

Prachtige locatie en gaat de komende tijd nog veel mooier worden!

Paul September 20, 2018

Mooi plan!

Anoniem September 21, 2018

Mooi project met toegevoegde gebruikswaarde voor de omwonenden

Melianne Torn Broers September 23, 2018

Dit idee zou echt het geldbedrag moeten winnen! De randwijkse waarden zijn zo’n toegevoegde waarde voor mens & natuur in Heteren.

Hans van Deelen September 23, 2018

Wat een verrijking voor de omgeving. Ontspanning en (water-) plezier zo dicht bij huis,

Walter Jaegermann September 24, 2018

In 1999 hebben wij ons huis gekocht in Heteren, wat in 2001 werd opgeleverd en zijn wij er, met ons toen jonge gezin, komen wonen. Vanaf dag 1 heb ik me daar enorm welkom en thuis gevoeld. Iedere keer als ik Heteren binnen rijd, voel ik dat ik echt thuis kom. Dat had ik bij onze vorige woning in een andere Gelderse plaats niet. De ontwikkeling van de Randwijkse Waarden is mede door particulier initiatief (Met name de Dorpsraad) van de grond gekomen en maakt het wonen in ons prachtige dorp nog aantrekkelijker. Lekker uitwaaien aan het water, lopen met huisdieren of gewoon alleen of met het gezin. Zwemmen als de temperatuur daarvoor geschikt is, het kan allemaal op loop/fiets afstand van je huis. Een prachtig plan, goede samenwerking tussen alle partijen en doorpakken. Daar zijn we in Heteren gelukkig erg goed in.

Lia van de Kaa September 25, 2018

Ik wil graag stemmen op dit prachtige project. Gisteren met Leon van de Firma Dekker een rondgang gemaakt om te kijken hoe de Randwijkse Waarden voor nog meer mensen toegankelijk te maken. Zodat ook mensen met een lichamelijke beperking van dit prachtige project kunnen gaan genieten.

Daan Schellekens October 02, 2018

Mijn mening is dat de complimenten moeten uit gaan naar de omwonenden van dit project en hun betrokkenheid in de ontwikkeling van dit prachtige gebied. Zonder hen kon het nooit een succes worden. Wanneer dit het voorbeeld mag zijn voor de toekomstige samenwerkingen in Nederland zal menigeen kunnen genieten van prachtige resultaten, voor nu en in de verre toekomst!

Tejo Zwanenburg November 06, 2018

mooie verbinding van innerlijk en uiterlijk landschap, een natuurroute voor schoonheid en wijsheid

Cookie settings