Park Lingezegen

Michaël van Buuren 14-05-2018
1500 keer bekeken 22 reacties

De longlist is een verzameling van alle ingediende voorstellen voor nominatie. Uit de longlist worden de nominaties gekozen door een selectiecommissie. Daarin zitten interne en externe deskundigen. Door voorstellen te waarderen (1 tot 5 sterren) kun je de sectiecommissie adviseren. We lezen ook graag jouw reacties onder de voorgestelde nominaties.

 

Park Lingezegen heeft 1700 ha Rivierenlandschap in het dynamische gebied tussen Arnhem en Nijmegen getransformeerd van "restgebied" tot hoogwaardig landschap. Het is nu geheel toegankelijk. Bestaande waarden zijn behouden en ontwikkeld met opties voor wonen, werken, recreëren, natuur en waterbeheer.

Type landschap

  • Grootschalig agrarisch landschap
  • Recreatief landschap
  • Parklandschap
  • Landgoed of landgoederenlandschap
  • Natuurlandschap
  • Waterrijk landschap
  • Rivier of rivierenlandschap
  • Stadsrandlandschap
  • Dorpsrandlandschap
  • Cultuurhistorisch landschap

 

Gemeente(n)
Over-Betuwe en Lingewaard

Omschrijving van de ligging van het gebied
Park Lingezegen vormt een 'groen hart' midden in het dynamische landschap tussen Arnhem en Nijmegen. Het gebied biedt de bewoners van de steden en de aangrenzende dorpen (met name Elst en Bemmel) volop rust, ruimte en natuur om te recreëren. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingskansen voor de regionale economie (landbouw, toerisme, duurzame energie) en voor het waterbeheer.

Periode van de opvallendste transformatie
De ruimtelijke transformatie vond plaats tussen 2012 en 2018.

De belangrijkste actoren
Provincie Gelderland, gemeenten Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem en Nijmegen en waterschap Rivierenland. Verenigd in een gemeenschappelijke regeling. De Gebruikersraad (burgers en organisaties) is betrokken bij planvorming en uitvoering. ZIj spelen met boeren, burgers en bedrijven een rol in de doorontwikkeling van het park.

Plan- en ontwerpproces
Het initiatief voor Park Lingezegen is genomen bij het vaststellen van het Regionaal Structuurplan KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen) in 1998, uitgewerkt in het Gebiedsperspectief Park Over-Betuwe door het KAN in 2000. Vervolgens zijn verschillende ontwerpen voor het park uitgewerkt. In 2008 resulteerde dit in een bestuursovereenkomst tussen de initiatiefnemers. Het Masterplan Park Lingezegen met daarin de hoofdlijnen van het te realiseren park is daarvan een onderdeel. Vervolgens zijn Definitieve Ontwerpen voor de vijf parkdelen (De Park, Het Waterrijk, Het Landbouwland, De Buitens en De Woerdt) ontworpen en uitgevoerd door de uitvoeringsorganisatie van Park Lingezegen. Ontwerp en uitvoering zijn begeleid door de Supervisor van het park, die daarvoor in samenspraak met alle partijen ook drie kwaliteitskaders (voor landschap, bebouwing en erf en meubilair) heeft laten opstellen. Uiteindelijk is circa 500 ha van het totale areaal van 1700 ha opnieuw ingericht als "de basisuitrusting" van Park Lingezegen. Gelijktijdig met de uitvoering - het laatste parkelement zal in 2019 worden opgeleverd - is met burgers, boeren, bedrijven en bestuurders een start gemaakt met de doorontwikkeling van het park.

Beknopte beschrijving van het landschap nieuwe stijl
Een hoofdkenmerk van Park Lingezegen is dat met het park het "bestaande landschap" (voorheen ontoegankelijk en agrarisch) is "open gelegd". Bestaande landschapselementen of restanten uit verschillende historische perioden zijn daarbij opgepakt en als rode draad voor de definitieve ontwerpen benut. Dit geldt bijvoorbeeld voor de laanstructuren van een voormalig landgoed in parkdeel De Park en de kwelkade lans de bandijk van de Waal in De Woerdt. Anders dan bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos of De Groene Sterren uit de jaren 70 en 80 waar de bestaande landschapsstructuur geheel is vervangen en een "nieuw landschap" is geconstrueerd. Op deze manier zijn verschillende (tijds)lagen uit het landschap , mede door het verstrekken van informatie, "leesbaar" en ervaar geworden voor de bezoekers.

Opmerkelijke gebiedskwaliteiten uitgelicht
De nieuwe stijl omvat de combinatie van "oude structuren en elementen" benutten voor nieuwe functies. Maar ook ruimte bieden voor experimenten en nieuwe ontwikkelingen. In deelgebied "Het Waterrijk" is een nieuw rietmoeras aangelegd, waarvan een deel als waterberging is benut. In een deel van het nieuwe moeras zijn experimenten op veldschaal uitgevoerd (WUR, Radboud Universiteit, bedrijfsleven) waarmee is aangetoond dat "seizoensberging" en "piekberging" - anders dan vaak wordt aangenomen - wel gecombineerd kunnen worden. Bovendien op een wijze waarbij het water gezuiverd wordt. Daarnaast ondersteunt het park vele, verschillende initiatieven van bewonersgroepen en ondernemers. In De Park en De Woerdt zijn "voedselbossen" aangelegd die worden gebruikt en onderhouden door vrijwilligers en ondernemers die duurzame streekproducten produceren en verkopen.

Ambities en opgaven voor de toekomst
De "doorontwikkeling" van Park Lingezegen is de grootse opgave én ambitie tegelijkertijd. Essentieel is om in samenwerking tussen bestuurlijke en niet-bestuurlijke partijen, ondernemers, gebruikers, omwonenden het park verder betekenis te geven. De basisuitrusting - het geraamte van 500 ha basisuitrusting - is binnenkort afgerond. Maar daarmee is het park niet klaar. Belangrijk is daarbij nieuwe initiatieven letterlijk en figuurlijk "ruimte te geven". De hoofdthema's daarvoor zijn: actieve recreatie, duurzame voedselproductie, adaptief waterbeheer en duurzame energie.

Betrokkenheid bij het project
Professioneel en persoonlijk (als fietser / wandelaar / recreant).

Afbeeldingen

Waarderen

4.5 (87 waarderingen)

Reageren

Twitter

22  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Wethouder Wijnte Hol (gemeente Overbetuwe) en Wet 17-05-18 om 17:13

Aan Park Lingezegen is lang gewerkt. Na grootschalige verstedelijking in de regio wilden Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Nijmegen, provincie, waterschap en andere betrokkenen de centraal gelegen groene ruimte behouden én aantrekkelijker maken voor alle inwoners. “Toen” was het gebied vooral agrarische ruimte. Niet altijd even toegankelijk door oprukkende woonwijken. “Nu” is in een deel van het park blijvend agrarisch grondgebruik mogelijk, bloeit nieuwe natuur op en genieten veel inwoners van het landschap dat bijna letterlijk is “geopend voor publiek”. Er is ruimte om te spelen, sporten en ontspannen. “Straks” is het park van iedereen! Een uniek project om trots op te zijn!
Wethouder Wijnte Hol (Overbetuwe) en wethouder Theo Janssen (Lingewaard)

Jan Brouwer 18-05-18 om 11:54

In 1992 zijn afspraken gemaakt over compensatie voor de verregaande verstedelijking van de Over-Betuwe door Arnhem en Nijmegen. Die betekende opheffing van de Over-Betuwse groene buffer en een zware aantasting van Over-Betuws landschap. De afspraken hielden in vestiging van een groene bufferzone tegen verdere verstedelijking en die inrichten als een regionaal landschapspark met drie typische Over-Betuwse landschappen: een vochtig loofbospark De Park; waterlandschap (Waterrijk) en agrarisch landschap (Landbouwland). Toevoeging van stedelijk uitloopgebied en vooral stedelijke onkunde hebben geleid tot een meer recreatieve dan landschappelijke ontwikkeling. Dit betekende vooral aantasting van het bestaande agrarisch gebied met recreatieve voorzieningen en geen afgesproken landschapsontwikkeling. Van de afgesproken compensatie is dus niet veel terecht gekomen.

Joop van Workum 18-05-18 om 13:09

Als lid van de Gebruikersgroep Park Lingezegen
staan wij/ik regelmatig in/achter het kraampje
met allerlei promotieartikelen, waaronder de Recreatiekaart
met diverse wandel en/of fietsroutes, etc.
Dit doe ik met véél plezier en enthousiasme.

Edwin Korthouwer, eigenaar Linge Hotel Elst 18-05-18 om 13:22

Veel van onze gasten verkennen het park per fiets. Mede door hun verhalen hebben wij het park horen groeien. Gasten zijn zeer verrast door de diversiteit van het landschap en genieten van de toegankelijkheid. Wanneer ik een (netwerk)bijeenkomst bijwoon met ondernemers uit Park Lingezegen leer ik steeds weer van de mogelijkheden die de natuur in het park biedt aan zowel de bezoeker als de economie.
Tenslotte ervaar ik als vader van 2 jonge kinderen zelf hoe prettig het is om te verblijven in de verschillende delen van het park.

Hanneke Petri 18-05-18 om 13:52

Wandelen en fietsen doe ik met veel plezier in Park Lingezege en om prachtige vogels te bekijken natuurlijk.
Gisteren zagen we een Casarca- paartje en ook een Koekoeksechtpaar in de lucht.
Ook de kleinkinderen vinden het heerlijk in het park.
De vele bankjes en picknickplekken zijn erg prettig.
Ik ga regelmatig de Kampseweg langs en een stukje van het Rijnwaalpad met een zak om plastic en blikjes op te rapen en om zo de natuur de eer te geven die deze toekomt!

Guus Westra 18-05-18 om 14:45

Ons Park Lingezegen is een landschapspark tussen Arnhem, Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe. Het biedt ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. Daarmee vormt het een uitloopgebied voor de inwoners van Arnhem-Zuid, Huissen, Bemmel, Elst en Nijmegen-Noord.
De eerste ideeën voor Park Lingezegen zijn ontstaan rond 1993, naar aanleiding van de Vinex-nota, die zorgt, door de compacte stadsbouw, voor een uitloopgebied buiten de wijk en de stad. Dat leidde voor de ontwikkeling van een groene zone tussen Arnhem en Nijmegen. Tien jaar later zjn de ideeën van een landschapspark verder uitgewerkt en zal verder ontwikkeld worden.
Gelijk aan de ontwikkeling van de plannen voor het landschapspark ontstond ook een door gebruikers opgerichte klankbordgroep, nu de Stichting Gebruikersraad Park Lingezegen (GRPLZ).
De GRPLZ is een bruisende organisatie met het motto 'Park Lingezegen: van, voor en door ons allen' met als een verbindend orgaan de "Deelnemerskring", bestaande uit verschillende werk- en uitvoeringsgroepen als ondernemers, permacultuur (voedselbossen), beheer, honden- en paardenbeleid, fietsgidsen en veel vrijwilligers.
Als een bijzonder onderdeel van het gebruik van het park zijn ook voor honden veel voorzieningen getroffen, als hondenspeelveld en honden-loslooproutes. Deze zullen, als doorontwikkeling, nog op meerdere plekken in uitvoering worden genomen.

Thea van Kemenade 18-05-18 om 14:57

Met ons project 'WaterRijk' hebben wij de afgelopen 6 jaar mogen bijdragen aan de opbouw van Park Lingezegen. In deze periode is het park ontwikkeld tot een mooi landschapspark waarin het heerlijk vertoeven is met natuur, fietspaden, het voedselbos en zo meer. Het Waterrijk is een prachtig element geworden met rietkragen, maar ook met onze proeflocatie, waarin het water in het bergingsgebied gezuiverd wordt met biologische planten. Hiermee heeft het tevens een functie gekregen als schone voorraadbuffer van zoet water, waar veel omgevingsfuncties van kunnen profiteren. Naast deze natuur- en recreatiewaarden is een start gemaakt om in het gebied meerdere groene innovatiefuncties te ontwikkelen zoals een biologische voedselvoorziening en duurzame energievoorziening. We willen de komende tijd graag zelf bijdragen om deze functies met behoud van het prachtige landschap, uit te bouwen tot een groene proeftuin van de regio met kansen voor velen.

Anneke Manche 18-05-18 om 15:23

Het gebied wordt steeds mooier. Langzaam maar zeker gaan de omwonenden er hun park van maken en dat was ook de bedoeling. Initiatieven groeien en danken hun succes mede aan de ruime en mooie omgeving waarin ze liggen. Landerij De Park, centrum voor natuurbeleving, gelegen in deelgebied De Park, mocht vorig jaar al 75.000 bezoekers ontvangen die allemaal ook genieten van Park Lingezegen. Zo werken we samen aan een mooie en zinvolle leefomgeving. Als initiatiefnemer en oud-bestuurslid van Landerij De Park vind ik dat een mooie ontwikkeling!

Anoniem 18-05-18 om 16:08

Nu de verstedelijking van de regio Arnhem-Nijmegen ook steeds meer zichtbaar wordt richting de dorpen die er tussen liggen, wordt de meerwaarde van Park Lingezegen steeds duidelijker voor veel mensen. Ook een aantal bekenden van me die aanvankelijk erg sceptisch waren over de noodzaak van de aanleg van een park, zijn inmiddels van mening veranderd. Als mede-initiatiefnemer van Landerij De Park in deelgebied De Park zie ik ook dat veel andere mooie initiatieven zoals de voedselbossen in de directe omgeving en Park Bredelaar iets verder weg, ruimte en medewerking krijgen van de Parkorganisatie om zich te ontwikkelen. Door Park Lingezegen liggen worden al deze initiatieven een eenheid in verscheidenheid. Dat geeft meerwaarde aan elk initiatief.

Leo Starink 18-05-18 om 16:30

Er zijn zoveel mooie aanzetten, waarbij natuur, cultuur en recreatie samen kunnen gaan...

Paula van Schaik-Puzzo 18-05-18 om 21:32

Park Lingezegen is een heerlijk park! Ik kom er graag om te sporten, fietsen, skeeleren, hardlopen en wandelen... maar ook om te recreëren. Mijn dochter is gek op de kleine kinderboerderij en de grote speelgelegenheid daar buiten. Ook heerlijk bij de Park zitten voor een hapje en drankje.

Willy Peters 18-05-18 om 22:47

Wij mogen gerust geweldig trots zijn op " ons Park " hier kan iedereen jong en oud op een prachtige manier genieten van de natuur en ook aan onze viervoeters is gedacht ??????

Anoniem 19-05-18 om 13:35

Het was best een stevige zoektocht om met onze inwoners van het park, de gemeente Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen, Arnhem en de Provincie te komen tot het Park dat nu gerealiseerd is . Het mooie is dar de waardering alleen maar groter wordt nu verschillende parkdelen echt een groeiend eigen toegevoegde waarde en impact krijgen. Grote waardering heb ik voor de vasthoudendheid van de eerste vrijwilligers van Park Lingezegen. In het klein geniet ik zelf met name van het plezier en de verbazing van mijn kleindochter in het contact met de dieren in de kinderboerderij.......

Margreet Jellema 19-05-18 om 21:15

Park Lingezegen is zo veelzijdig dat er ook ruimte is voor vernieuwende initiatieven zoals voedselbossen, in een waarvan ik in het beheer zit. Op diverse locaties werken mensen aan projecten die laten zien hoe landbouw en natuur in een sterke samenhang beide kunnen floreren. Hiermee speelt het Park in op ontwikkelingen in de maatschappij, geeft het publiek een kans daarmee kennis te maken en ontstaan waardevolle landschappelijke terreinen vol biodiversiteit, goede grond en gezonde oogst.

Anoniem 20-05-18 om 21:34

Al 22 jaar wonen wij aan De Park
Dit laatste jaar zien wij vogels die wij nog niet eerder gezien hebben.
Goudvinken. Een blauwe kiekendief mannetje, paar weken regelmatig aan de rand van het park. Bleef ook soms slapen in grote boom.
In het voorjaar 2 maanden een steenuiltje die nachts in een boom bij het huis verbleef.
Dit hadden we 22 jaar geleden niet kunnen bedenken, maar we ervaren het park als een bijzondere bonus en genieten elke dag!

Pennings AA inwoner van Lent / Nijmegen Noord 20-05-18 om 22:03

Park Lingezegen is een kroon op de Waalsprong. De wijk waarin ik woon en in de toekomst met mij meer dan 12000 inwoners heeft met dit park een juweeltje in handen. Je kunt er fietsen, wandelen, en van de natuur genieten. Het vormt een groene long tussen Nijmegen en Arnhem. Door er te vertoeven ontvlucht je even het drukke stadse leven. Jammer dat de gemeente Nijmegen niet bij de actief deelnemende gemeenten wordt genoemd.

Anoniem 20-05-18 om 22:04

Park Lingezegen is een kroon op de Waalsprong. De wijk waarin ik woon en in de toekomst met mij meer dan 12000 inwoners heeft met dit park een juweeltje in handen. Je kunt er fietsen, wandelen, en van de natuur genieten. Het vormt een groene long tussen Nijmegen en Arnhem. Door er te vertoeven ontvlucht je even het drukke stadse leven. Jammer dat de gemeente Nijmegen niet bij de actief deelnemende gemeenten wordt genoemd.

Jan ten Westenend 23-05-18 om 8:04

Als fiets- en wandelfanaat kom ik regelmatig in Park Lingezegen. Ook als natuurliefhebber kom je aan je trekken. De ontwikkeling van het park heb ik op de voet gevolgd. Het wordt steeds mooier. Neem bijvoorbeeld de rietmoeras, waar je steeds meer nieuwe vogelsoorten kunt spotten.
Bijvoorbeeld lepelaars, bergeenden, visdiefjes, tapuiten, futen, ijsvogeltjes en oeverlopertjes.

Jan ten Westenend 23-05-18 om 8:23

Als fiets- en wandelfanaat kom ik regelmatig in Park Lingezegen. Ook als natuurliefhebber kom je aan je trekken. De ontwikkeling van het park heb ik op de voet gevolgd. Het wordt steeds mooier. Neem bijvoorbeeld het rietmoeras, waar je steeds meer nieuwe vogelsoorten kunt spotten.
Bijvoorbeeld lepelaars, bergeenden, visdiefjes, tapuiten, futen, ijsvogeltjes en oeverlopertjes.

Inge van Balen/Cozy Bed & Breakfast 24-05-18 om 17:45

Fantastisch initiatief 'Park Lingezegen'! Hier zijn zoveel mogelijkheden voor fietsers, wandelaars en ontzettend leuk voor kinderen.
Van voedselbossen tot actieve recreatie. Een aanwinst voor het Gelderse landschap!

Henk Dries 03-06-18 om 21:26

Er is (terecht) veel geïnvesteerd in verbindingen vanuit Elst naar De Park, e.d.: bruggen, wandel- en fietspaden. Nu zou de verbindingen vanuit Driel naar De Park (met name de speelgelegenheid en restaurant De Landerij) kunnen worden verbeterd.

Anoniem 03-06-18 om 21:27

Er is (terecht) veel geïnvesteerd in verbindingen vanuit Elst naar De Park, e.d.: bruggen, wandel- en fietspaden. Nu zouden de verbindingen vanuit Driel naar De Park (met name de speelgelegenheid en restaurant De Landerij) kunnen worden verbeterd.